වර්ෂ 2018 සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

ගඟවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සමෘද්ධි  බැංකු සංගම් 05කි. මෙහි සමෘද්ධි  ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් ඒකක 3957 කින් ආයත ගත ප්‍රතිලාභීන් හැරුනු විට ඉතුරු ප්‍රතිලාභීන් ප්‍රමාණයෙන් 10% වන 33 න් සවිබල ගැනීවවීමට නියමිතය.

ඒ අනුව ගඟවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය සඳහා වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල රු. 1,990,525.00කි. මෙම ප්‍රතිපාදන වලින් අරුනළු කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාන සංවර්ධන වැඩ සටහන සඳහා රු.1177000/- කින්ක්දද ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා රු. 200,000/- ක්ද, ආදර්ශ ගෙවතු සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා රු. 430,000/- ක්ද පුහුණු වැඩසටහන්ස ඳහා රු. 148,250/- ක්ද මුදලක් වෙන් කර ඇත.

මෙහි පවතින සමාජ  ආර්ථීක පරිසරය හා ආර්ථික වටපිටාව  සැලකිල්ක්‍ලට ගෙන පහත වැඩ සටහන්රි ක්‍රියාත්සක කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.

සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභී පවුල් 28 ක් සඳහා කර්මාන්ත දියුණූ කිරීම සඳහා ද අලෙවි හා සේවා සඳහා ප්‍රතිලාභීන් 16 ක තෝරා ගෙන ඇති අතර ඔවුන්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා උපකරණ සමෘද්ධි අරුනළු වැඩ සටහන යටතේ මිරිස් හා ධාන්‍ය ඇඹරුම් කර්මාන්ත සඳහා 04 ක්ද ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා 02 ක් ද ජංගම අලෙවි රථ ප්‍රතිලාභීන් 01 ක් ද තෝරා භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබා දීමට සූදානම් කර ඇත.

එමෙන්ම ආදර්ශ ගෙවතු සංවර්ධන වැඩ සටහන යටතේ වසම් මට්ටමින් හොඳම ගෙවතු 27 ක් ද කොට්ඨාශ මට්ටමින් හොඳම ගෙවතු 03 ක්ද තෝරා ත්‍යාග හා සහතිකපත් ලබා දී ඇත.

එමෙන්ම අවුරුදු 18-35 අතර සමෘද්ධිලාභී පවුල් වලින් තෝරා ගන්නා ලද නව ව්‍යවසායකයින් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු 01 ක්ද ව්‍යාපාර අසාර්ථක වූ ප්‍රතිලාභීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 01 ක්ද ආදර්ශ ගෙවතුලාභීන් සඳහා පුහුණූ වැඩසටහන් 01 ක් පවත්වා ඇත.

 

News & Events

15
Aug2018
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඇගයීමේ වැඩසටහන - තෙවන ස්ථානය  ජයග්‍රහනය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඇගයීමේ වැඩසටහන - තෙවන ස්ථානය ජයග්‍රහනය

මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සංවිධානය කල...

28
Aug2017
මහනුවර කඩවත්සතර සහ ගඟවටකෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

මහනුවර කඩවත්සතර සහ ගඟවටකෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

මහනුවර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 සැප්තැම්බර්...

Scroll To Top